Ubuntu 8.04 Alpha 3 屏幕截图

在周末试了试 Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) Alpha 3,顺便截了一些图片,现与大家分享。从截图中,我们可以发现,Ubuntu 8.04 Alpha 3 包含 Linux 内核 2.6.24、Metacity 2.21.5、Firefox 3.0 Beta 2 及其默认的外观表现。

Ubuntu 8.04 Alpha 3
屏幕截图

Ubuntu 8.04 Alpha 3
屏幕截图

Ubuntu 8.04 Alpha 3
屏幕截图Ubuntu
8.04 Alpha 3
屏幕截图

Ubuntu 8.04 Alpha 3
屏幕截图Ubuntu
8.04 Alpha 3
屏幕截图

Ubuntu 8.04 Alpha 3
屏幕截图Ubuntu
8.04 Alpha 3
屏幕截图

Read More: