Donate

如果您觉得 LinuxTOY 对您非常有用,您可以考虑通过捐赠来支持我们。您的捐赠将帮助我们应付日益增长的主机和带宽费用,使我们在未来能够提供更加丰富的内容。我们非常感谢您的捐赠与支持。

捐赠方式

目前,您可以通过以下两种方式向我们捐赠:

  1. PayPal
  2. 支付宝

我们的帐号是 xxdlhy[at]gmail.com(请将 [at] 改为 @)。

捐赠名单

我们已经收到了以下热心读者的捐赠,对于这些读者的大力支持,我们深表感谢。下表为捐赠者名单:

日期 姓名 金额
2021.01.01 义旻 ¥ 200 RMB
2017.05.14 发胜 ¥ 100 RMB
2017.05.01 一枝黄花 ¥ 10 RMB
2016.09.24 佐须之男(forgotfun.org) ¥ 200 RMB
2016.06.13 ggarlic ¥ 23.30 RMB
2016.06.06 scturtle ¥ 10.24 RMB
2016.04.30 张明山 ¥ 5 RMB
2016.02.09 正请 ¥ 88 RMB
2016.01.12 MDZ ¥ 100 RMB
2015.10.07 ¥ 50 RMB
2015.10.01 智慧 ¥ 20 RMB
2015.06.06 杨仲谋 ¥ 20 RMB
2015.05.28 杨小广 ¥ 100 RMB
2015.02.18 吕铁金 ¥ 20.15 RMB
2015.02.09 解伟 ¥ 26 RMB
2014.12.11 longxi ¥ 50 RMB
2014.12.07 cc0de ¥ 20 RMB
2014.10.24 钟成 ¥ 10.24 RMB
2014.06.10 陈然 ¥ 50 RMB
2014.04.02 龚睿 ¥ 30 RMB
2014.02.27 王礼鹤 ¥ 180 RMB
2014.01.12 张宁 ¥ 15 RMB
2013.12.25 潘海涛 ¥ 50 RMB
2013.11.13 黄道元 ¥ 10 RMB
2013.09.10 赵志勇 ¥ 10 RMB
2013.08.12 肖晗宇 ¥ 100 RMB
2013.07.21 胡魁 ¥ 10 RMB
2013.06.28 洪谦 ¥ 200 RMB
2013.05.29 寿云乔 ¥ 55 RMB
2013.05.22 戴唯思 ¥ 18 RMB
2013.03.28 曹珺 ¥ 10 RMB
2013.02.10 xfq(薛富侨) ¥ 100 RMB
2013.01.19 杨陈 ¥ 80 RMB
2013.01.07 谢然 ¥ 30 RMB
2013.01.06 卞锦生 ¥ 10 RMB
2012.12.28 朱力 ¥ 50 RMB
2012.12.28 胡钊罡 ¥ 50 RMB
2012.11.20 葛峰 ¥ 50 RMB
2012.10.29 周翀 ¥ 20 RMB
2012.06.14 孙武安 ¥ 120 RMB
2012.06.10 meng zhao $ 20 USD
2012.06.10 XING BEN $ 20 USD
2012.06.07 吕 峰军 $ 6 USD
2012.06.07 姚欣宇 ¥ 300 RMB
2012.06.07 黄增光 ¥ 50 RMB
2012.02.11 王岳谦 ¥ 18 RMB
2011.11.28 徐兴 ¥ 50 RMB
2011.11.24 邱景会 ¥ 50 RMB
2011.11.13 陈则宇 ¥ 30 RMB
2011.10.24 microcai ¥ 9.90 RMB
2011.09.14 李拓 ¥ 20 RMB
2011.08.23 葛峰 ¥ 50 RMB
2011.06.06 孙武安 ¥ 120 RMB
2011.06.02 王九思 ¥ 50 RMB
2011.05.01 张春雷 ¥ 5 RMB
2011.04.25 张鑫 ¥ 25 RMB
2011.03.18 qiuwch ¥ 20 RMB
2011.02.27 Kang Chen ¥ 10 RMB
2011.02.19 管甜天 ¥ 5 RMB
2011.02.16 李拓 ¥ 5 RMB
2011.01.15 Yiwei Hu $ 1.95 USD
2010.11.28 liu.dongyuan ¥ 62.80 RMB
2010.09.24 李拓 ¥ 20 RMB
2010.05.22 邢东升 ¥ 20.14 RMB
2010.05.15 Jyu.. ¥ 15 RMB
2010.05.14 张小全 ¥ 2.10 RMB
2010.05.09 杨田雨 ¥ 1.50 RMB
2010.05.08 IO MAN LAI $ 20 USD
2010.05.03 鲍雨阳 (代 chenfengyuan) ¥ 50 RMB
2010.05.02 王汇宁 ¥ 20 RMB
2010.05.01 刘帅 ¥ 14.5 RMB
2010.04.30 韩飞 ¥ 20 RMB
2010.04.30 程卫君 ¥ 20 RMB
2010.04.28 qci133 ¥ 26 RMB
2010.04.28 韩林(代 timesshare) ¥ 500 RMB
2010.04.27 许立剑 ¥ 20 RMB
2010.04.27 王磊 ¥ 92 RMB
2010.04.27 li peiyue $ 1 USD
2010.04.27 翁学天 ¥ 31.28 RMB
2010.04.27 吴保川 ¥ 5 RMB
2010.04.27 Wong Yi Kan $ 30 USD
2010.04.26 Fuzhou Chen $ 50 USD
2010.04.26 yuan yijun $ 100 USD
2010.04.26 郑巨洁 ¥ 15 RMB
2010.04.26 程磊 ¥ 50 RMB
2010.04.26 李昆 ¥ 10 RMB
2010.04.26 陈锡彬 ¥ 10 RMB