GIMP 2.6.0 正式推出

GIMP 开发者已正式推出 2.6.0 稳定版本。请阅读 Release Notes 以了解这个版本的重要变化。

GIMP
2.6

参考阅读:

GIMP 2.6 即将到来

GIMP 2.6.0 的源代码可从其官方网站下载。

GIMP 2.6.0

Read More: