Ubuntu Lite 1.1

Ubuntu
Lite

这是又一个衍生自 Ubuntu 的发行版。从名称上我们就可以看出来,Ubuntu Lite 期望为用户提供一个 Ubuntu 的精简版。Ubuntu Lite 兼顾小巧与易用并重,从而降低用户的使用门槛。不喜欢系统臃肿的朋友可以试试这个。

UbuntuLite 1.1 iso torrent

Read More: