GimpBox.py: 另一个单窗口 GIMP 外挂

{ 撰文/Shellexy }

GIMP 2.7 终于有了官方的单窗口模式,不过不知道什么原因,官方的单窗口
GIMP 依然是老多问题, 而且 GIMP
官方解决单窗口模式启动问题的方式依然是粗暴地让 GIMP
退出时取消单窗口模式,以至下次启动还得手工选择单窗口模式。

于是利用 PyGtk 和 Wnck (Window Navigator Construction Kit) 写了个
GimpBox.py 脚本,用来将零散的多个 GIMP 窗口拽进一个单一的
GimpBox 窗口。

查看:

GoogleCode
上的源码

用法:

wget http://gimpbox.googlecode.com/hg/gimpbox.py
python gimpbox.py

效果:

GimpBox

截图是 GimpBox.py 自己启动 GIMP, 并将 GIMP
窗口拽进自己的效果,
从窗口菜单和标签栏缩略图可以看出这跟 GIMP
官方单窗口模式的差异。

{ Thanks Shellexy. }

Read More: